João Colagem - disclaimer

Disclaimer

Helaas is het in deze tijd nodig van alles te beschermen. Zo ook de inhoud van mijn website en de rechten op alle onderdelen daarvan. Ik wil je daarom vragen de onderstaande tekst over aansprakelijkheid, auteursrecht en het privacybeleid aandachtig te lezen.

Begripsomschrijvingen

Artikel 1 - Toepasselijk recht

Op deze webpagina, en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze webpagina mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen waartoe het gebruik van deze webpagina aanleiding mocht geven zullen bij uitsluiting worden berecht door de door de uitgever uitgekozen bevoegde rechter.

Artikel 2 - Aansprakelijkheid

De uitgever heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze webpagina en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze webpagina verspreide informatie is slechts informerend van aard. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze webpagina is verkregen.

De uitgever garandeert niet dat de op de webpagina te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door de uitgever gewenst moment worden gewijzigd.

Links die op deze webpagina zijn aangebracht die leiden naar webpagina′s van derden, betreffen webpagina′s waarvoor de uitgever op geen enkele wijze verantwoordelijk is. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een webpagina van derden impliceert niet de uitgever de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze webpagina en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Artikel 3 - Auteursrecht

3.1 - Portretrechten

Op portretten van natuurlijke personen rusten portretrechten van die personen. Het is de gebruiker van deze webpagina niet toegestaan, om zonder voorafgaande toestemming van deze personen, de fotograaf alsmede van de uitgever te printen, op te slaan, te bewerken, of op welke andere wijze dan ook te gebruiken of door derden doen gebruiken.

3.2 - De inhoud

Niets uit deze webpagina mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Artikel 4 - Privacy beleid

4.1 - Persoonlijke informatie

Deze webpagina verzamelt geen persoonlijke informatie van u wanneer u deze webpagina bezoekt, behalve als u er voor kiest dergelijke informatie aan de uitgever te verstrekken. Als u er voor kiest om persoonlijke informatie te verstrekken door een email te versturen of het invullen van een formulier met uw persoonlijke informatie en dit verstuurd via de webpagina, dan gebruikt de uitgever deze informatie om op uw bericht te antwoorden en de uitgever te helpen om u te voorzien van de informatie of het materiaal waar u om gevraagd heeft. De uitgever geeft, deelt, verkoopt of draagt geen persoonlijke informatie over aan derden, behalve als dit wettelijke verplicht is.

4.2 - Logs

De uitgever kan logbestanden bijhouden van deze webpagina. In deze logbestanden staan onder andere uw IP-adres, de browser die u gebruikt, het tijdstip dat u onze webpagina heeft bezocht en welke pagina′s u bezocht heeft gedurende uw bezoek.

4.3 - Gebruik van Google Analytics

Deze webpagina maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de webpagina te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de webpagina (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de webpagina gebruikt, rapporten over de webpagina-activiteit op te stellen voor webpagina-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot webpagina-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze webpagina geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

4.4 - (Koppelingen naar) webpagina′s van derden

Op deze webpagina vindt u koppelingen naar andere webpagina′s die mogelijk persoonlijke informatie over u verzamelen als u deze webpagina verlaat. Deze webpagina′s kunnen een privacy beleid en werkwijzes hanteren die afwijkend zijn van het privacy beleid van deze webpagina. Deze wijze van verzamelen of gebruik van persoonlijke informatie valt buiten de verantwoordelijkheid van de uitgever en valt niet onder dit privacy beleid. De uitgever beveelt iedereen aan om het privacy beleid te lezen van iedere webpagina die u bezoekt voordat u informatie verstrekt.

Artikel 5 - Wijzigingen in de disclaimer en het privacy beleid

De disclaimer en het privacy beleid van deze webpagina zijn onderhevig aan wijzigingen. Verzeker u ervan eventuele aanpassingen te lezen door deze pagina regelmatig te bezoeken. Het blijven gebruiken van de webpagina nadat dergelijke aanpassingen zijn doorgevoerd geeft aan dat u instemt en de aanpassing als zodanig heeft geaccepteerd.

Deze disclaimer en het privacy beleid zijn van kracht en voor het laatst gewijzigd op 28 mei 2010.

Alle inhoud © colagem.com 2010